:: S@fety Basic ::
เกี่ยวกับเรา พิมพ์ อีเมล

วิสัยทัศน์

 บริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมความเข้าใจด้านความปลอดภัย ให้กับทุกกิจกรรมในสถานประกอบการของลูกค้า นำประโยชน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ่ายทอดความรู้ และผลักดันจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน ให้ตระหนักได้ด้วยตนเอง เพื่อขจัดสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานและดำรงชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่จะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ให้ทุกองค์กรปลอดภัยมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนรวมสร้างความปลอดภัยให้องค์กร
3. ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยและเรียนรู้ด้วยตนเองของพนักงานทุกระดับ
4. เพื่อการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ